Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats

Latvian
Pētījuma veicējs: 
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
A A A
teksta versija
A A A