Kopējā pievienotā vērtība Rīgā pa darbības veidiem 2017.gadā faktiskajās cenās, tūkst.EUR

Datu avots: LR CSP

Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē -28.12.2020.

2017
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība75694
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde2841
Apstrādes rūpniecība1017321
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana291659
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija41323
Būvniecība776683
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts2041081
Transports un uzglabāšana1021824
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi291578
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi1035446
Finanšu un apdrošināšanas darbības768591
Operācijas ar nekustamo īpašumu1463246
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi872422
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība473693
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana983611
Izglītība480970
Veselība un sociālā aprūpe468466
Māksla, izklaide un atpūta268285
Citi pakalpojumi156354
A A A
teksta versija
A A A