Pašvaldības ilgtermiņa parādsaistību pamatsummu kopapjoms (2016.g. beigās)

* Rīgas pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats