Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšana

2018.gada 21.novembrī Rīgas dome pieņēma lēmumu par Rīgas Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu. Attīstības programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izvirzīto uzstādījumu un mērķu sasniegšanai. Par programmas izstrādi atbildīgā iestāde ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Tuvākajos mēnešos Pilsētas attīstības departaments uzsāks darbu pie esošās situācijas izvērtēšanas un programmas izstrādes nākamajam plānošanas periodam, kas sakrīt ar nākamo Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodu. Attīstības programmas mērķis ir noteikt prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus pilsētas attīstībai, kurus realizētu Rīgas domes departamenti, izpilddirekcijas, iestādes un uzņēmumi, plānojot savus investīciju projektus.

Izstrādes process tiks veidots, iesaistot visas pašvaldības ieinteresētās puses, kā arī galvenos nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Tāpat tiks ņemts vērā Eiropas Savienības noteiktās prioritātes nākamajam plānošanas periodam, piemēram, aprites ekonomika, digitalizācija un klimata pārmaiņas.  Saskaņā ar nacionālajiem normatīviem aktiem, Attīstības programmā ietilpst esošās situācijas analīze, kā arī rīcības plāns, investīciju plāns un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Tiek paredzēts, ka Attīstības programma 2021.-2027.gadam tiks apstiprināta Rīgas domē 2020.gada nogalē, noslēdzot plānošanas periodu 2014.-2020.gadam.