Metodoloģisko materiālu izstrāde

Vienota metodika par izlases veidā inventarizējamo īpašuma un lietojuma objektu inventarizācijas veikšanu, kurā detalizēti noteiktas veicamās procedūras  inventarizējamo objektu datu atlasē, inventarizācijas organizēšanā un inventarizācijas rezultātu noformēšanā.

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
SIA „Ernst & Young Baltic”
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
A A A
teksta versija
A A A