Pārlekt uz galveno saturu

Apstiprina Rīgas attīstības programmu 2022.–2027. gadam

Trešdien, 23. februārī Rīgas dome apstiprināja Rīgas attīstības programmu 2022.-2027. gadam, kas ir vidēja termiņa pilsētas attīstības plānošanas dokuments Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai turpmākajos sešos gados.

“Rīgas Attīstības programma iedzīvina vienotu redzējumu par nākotnes Rīgu kā starptautiski atpazīstamu, nozīmīgu un konkurētspējīgu Ziemeļeiropas metropoli, ko raksturo prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība, inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika, ērta droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide. Līdz ar jaunās attīstības programmas apstiprināšanu, ikviena pašvaldības aktivitāte turpmāk būs vērsta uz izvirzītā mērķa sasniegšanu,” uzsver Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone.

“Izstrādājot Rīgas attīstības programmu, aktualizējām Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzītās apņemšanās, kuru izpilde iepriekš bija nepietiekama. Apstiprinātā Rīgas attīstības programma nākamajos gados palīdzēs ieviest pilsētai tik nepieciešamās pārmaiņas klimata, pilsētvides, ilgtspējīgas mobilitātes, sociālajā, izglītības, kultūras un uzņēmējdarbības atbalsta jomā. To nodrošināt palīdzēs atvērta, uz sadarbību vērsta pilsētas pārvaldība. Izvirzītās prioritātes vērstas uz to, lai Rīga kļūtu par veselīgu un vitālu dzīvesvietu rīdziniekiem, kā arī veicinātu Rīgas konkurētspēju Ziemeļeiropas metropoļu vidū,” norāda Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs Guntars Ruskuls.

Jaunajā Rīgas attīstības programmā definētas deviņas prioritātes jeb galvenie attīstības virzieni – ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā, dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide, klimata pārmaiņas un vides kvalitāte, kvalitatīva un pieejama izglītība, mājokļu pieejamība, mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība, veselīga, sociāli iekļaujoša un atbalstoša pilsēta, konkurētspēja, daudzveidīga un autentiska kultūrvide. Attīstības mērķu sasniegšanai ir izvirzīti uzdevumi, mērķu rādītāji, kā arī tiem atbilstošas rīcības un investīciju projekti, kas apkopoti rīcības plānā un investīciju plānā. Attīstības programmai ir veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts vides pārskata projekts, lai novērtētu iespējamo ietekmi uz vidi un noteiktu pasākumus negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai.

Darbs pie jaunās Rīgas attīstības programmas sākās 2018. gadā. Šajā laikā izvērtētas pilsētas attīstības tendences un novērtēta līdzšinējā politika, apzināti un analizēti starptautiskie un nacionālie plānošanas dokumenti, veiktas plašas konsultācijas ar pašvaldības iestādēm, kā arī apzināts nevalstisko organizāciju un valsts iestāžu viedoklis. 2019. gada nogalē definētas deviņas attīstības prioritātes, un kopš tā laika darba grupas strādājušas pie to satura detalizēšanas, kā arī rīcību un investīciju projektu apzināšanas un kārtošanas prioritārā secībā. Rīgas attīstības programmas 2022.–2027.gadam 1. redakcijas un vides pārskata projekta apspriešana notika no 2021. gada 3. septembra līdz 4. oktobrim, un tās laikā tika no iedzīvotājiem, apkaimju biedrībām, dažādiem uzņēmumiem, RD deputātiem, kā arī RD iestādēm un kapitālsabiedrībām. saņemti vairāk nekā 700 priekšlikumi viedokļi un komentāri.  Katrs priekšlikums tika izvērtēts, kā rezultātā vairāk nekā 431 priekšlikums tika iestrādāti attīstības programmā pilnībā vai daļēji.

Rīgas attīstības programma 2022.-2027. gadam pieejama šeit: https://www.rdpad.lv/strategija/attistibas-programma-2022-2027/

03.03.2022