Pārlekt uz galveno saturu

Apstiprināts aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2016.-2018.gadam

Rīgas dome 2016.gada 27.septembrī ar lēmumu Nr.4284 apstiprināja aktualizēto Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma) Rīcības plānu un Investīciju plānu 2016.-2018.gadam. Attīstības programmas rīcības un investīciju plāni tiek aktualizēti ikgadēji atbilstoši Rīgas pašvaldības iestāžu iesniegtajai informācijai. 

Rīcības plānā ietverta informācija par plānotajām darbībām un pasākumiem, kurus veiks pašvaldība atbilstoši Attīstības programmā definētajiem deviņpadsmit rīcības virzieniem.

Investīciju plānā atspoguļoti investīciju projekti, kurus plānots realizēt pašvaldībā no 2016.-2018.gadam. Attīstības programmas investīciju plānā ir izdalīta atsevišķa sadaļa integrēto teritoriju investīcijām (turpmāk – ITI), kas iekļautas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulas (ES) Nr.1301/2013 7.pantam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajam informatīvajam ziņojumam „Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam”. Izvirzītās projektu ieceres, t.sk. ITI, paredz investīcijas uzņēmējdarbības atbalstam un investīciju piesaistei, degradēto teritoriju revitalizācijai un pielāgošanai saimnieciskai darbībai, nodarbinātības, energoefektivitātes pasākumu veicināšanai, videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai, pilsētas infrastruktūras uzlabošanai, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras pilnveidošanai un vispārējās izglītības iestāžu mācību vides pilnveidošanai.