Pārlekt uz galveno saturu

Apstiprināts pārskats par Rīgas stratēģijas ieviešanu

2013. gada 26. novembrī Rīgas dome ir apstiprinājusi ikgadējo pārskatu par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmas 2010. – 2013. gadam ieviešanu. Šis ir jau sestais šāda veida pārskats, kas palīdz Rīgas domei mērķtiecīgi pārraudzīt galvaspilsētā veicamās aktivitātes. 

Pārskats tika izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un ietver stratēģisko mērķu un mērķa ietvaros izvirzīto uzdevumu aprakstu, balstoties uz Rīgas domes iestāžu un struktūrvienību sniegto informāciju. Papildus pašvērtējumam, tika veikta Rīgas iedzīvotāju aptauja par pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, mediju monitorings, apkopoti statistikas dati un piesaistīti arī nozaru eksperti, kas sniedza savu vērtējumu par stratēģisko mērķu izpildi, šādi iegūstot kompleksu raksturojumu par Rīgas pašvaldības paveikto stratēģisko mērķu ietvaros.
 
Nozaru eksperti sniedza savu vērtējumu par paveikto un ieteikumus pašvaldības darba uzlabošanai. Piemēram, Latvijas Darba devēju konfederācijas tautsaimniecības eksperte Inese Olafsone stāsta, ka joprojām brīvā laika pavadīšanas problēmas skolas vecuma bērniem ir vasaras brīvlaika mēnešos. Ja skolas laikā bērni un jaunieši labprāt apmeklē dažādus interešu pulciņus vai sporta nodarbības, kur piedāvājums ir pietiekams, tad vasaras brīvlaikā šādu aktivitāšu iespējas ir mazākas. Savukārt arhitekts, arhitektūras platformas A4D galvenais redaktors Artis Zvirgzdiņš, domājot par Rīgas viesiem un tiem rīdziniekiem, kuriem nākas nokļūt mazāk zināmās pilsētas vietās, aicina aktīvāk ieviest viegli uztveramas kartes pieturvietās un citur pilsētā (tai skaitā ar satiksmes infrastruktūras shēmām).
 
Kopumā pārskatā secināts, ka 2012. gadā sekmīga virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir desmit no trīspadsmit stratēģiskajiem mērķiem, Izglītota un prasmīga sabiedrība, Radoša un eiropeiska pilsēta ar augstvērtīgu kultūras dzīvi, Uz starptautisku sadarbību vērsta pilsētas ekonomikas attīstība, Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm, Ģimeniska, veselīga un aktīva sabiedrība, Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība, Augoša, daudzveidīga un partnerīga ekonomika, Ērti un ātri sasniedzama pilsēta, Droša pilsētvide, Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta.
 
Pārskats un spēkā esošā Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija un attīstības programma pieejami mājas lapas www.sus.lv sadaļā „Stratēģija”.
 
Pārskata gadā aktīvs darbs norisinājās arī pie jauno attīstības plānošanas dokumentu – Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam projekta un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam projekta, kā arī par abu minēto dokumentu stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta izstrādes, kas šobrīd, no gada 24. oktobra līdz 5. decembrim, nodoti publiskai apspriešanai.