Pārlekt uz galveno saturu

Izstrādāta Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir izstrādājis Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam projektu (stratēģija) un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam projektu (programma), kā arī abu minēto dokumentu Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu. Šodien, 2013. gada 18. septembrī notika Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēde, kurā RD Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs A.Krūze un Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs G.Ruskuls sniedza ziņojumu par stratēģijas un programmas redakcijām. Pilsētas attīstības komitejas deputāti akceptēja minēto attīstības plānošanas dokumentu redakcijas un virzīja apstiprināšanai RD sēdē. Drīzumā Rīgas iedzīvotāji tiks aicināti iepazīties ar tiem un izteikt savus priekšlikumus publiskajās sanāksmēs.

Stratēģijā ir definēti četri Rīgas ilgtermiņa attīstības mērķi: prasmīga, nodrošināta un aktīvasabiedrība; inovatīva, atvērta un eksportspējīgaekonomika; ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide; Rīga – starptautiskiatpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole. Mērķu sasniegšanai programmā izvirzīti 19 vidēja termiņa rīcības virzieni ar veicamajiem uzdevumiem un sagatavots rīcības plāns, kas ietver pasākumu un aktivitāšu kopumu turpmāko septiņu gadu periodam, kā arī investīciju plāns trīs turpmāko gadu laikā īstenojamajiem projektiem.

Izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus, Rīgas dome apzinās, ka viens no lielākajiem pašvaldības izaicinājumiem ir panākt pilsētas iedzīvotāju skaita krituma apturēšanu un iedzīvotāju skaita palielināšanos, paaugstinot dzīves kvalitāti pilsētā – ar labu izglītību, iedzīvotājiem ērtiem transporta risinājumiem, jaunām darba vietām, dažādām grupām atbilstošu mājokļu piedāvājumu, kvalitatīviem un daudzveidīgiem pakalpojumiem, interesantu sociālo dzīvi un ērtu pilsētvidi.

Atšķirībā no iepriekšējiem attīstības plānošanas dokumentiem, Rīgas domes pilsētas attīstības departaments ir veicis vairākus jauninājumus: pirmo reizi stratēģiskās vīzijas attēlotas arī kartēs, kas būs pamats jaunā Teritorijas plānojuma un prioritāro projektu izstrādei. Rīgas pašvaldība, respektējot ekspertu viedokļus, kā arī starptautisko pieredzi, no decentralizētas pilsētas modeļa turpmāko attīstību plāno ievērojot kompakto modeli. Pirmo reizi Rīgas dome savā stratēģijā noteica prioritārās teritorijas. Identificēts arī Centrālais biznesa rajons, kas izvietosies Skanstes apkaimē. 

Sadarbībā ar kaimiņu novadu plānotajiem tika diskutēts par Rīgas aglomerācijas infrastruktūras projektiem un transporta risinājumiem. Liela nozīme tiek piešķirta rūpniecības sektora attīstībai - Granīta ielas rajonā, Vienības gatvē un Spilvē tiks izveidotas industriālās teritorijas, kas būs pamats jaunu darbavietu radīšanai. Satiksmes plānošanā tiks ievērota hierarhiska sistēma: gājējs – velobraucējs – sabiedriskais transports – privātais transports. Pilsētas centrā tranzīta kustība tiks būtiski ierobežota, savukārt pilsētas parkus un skvērus plānots savienot vienotā tīklojumā ar t.s. zaļo koridoru palīdzību, kas būtiski uzlabos pilsētas ainavas un ekoloģijas kvalitāti. 

Stratēģija un programma ir pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti, kuru izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. Minēto dokumentu izstrādē iesaistītas Rīgas domes struktūrvienības un pašvaldības institūcijas, zinātnieki un nozares asociācijas, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas, kā arī sabiedrības aktīvākie pārstāvji. Sadarbībā ar Rīgai blakus esošo novadu speciālistiem tika diskutēts par Rīgas aglomerācijas infrastruktūras projektiem un transporta risinājumiem. Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām un ar ražošanas un tūrisma nozaru atbalstu tiks veicināta Rīgas aglomerācijas attīstība, nostiprinot Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles pozīcijas.

Prezentācija:

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.g. un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.g. projekta redakcijas stratēģiskie risinājumi un rīcības virzieni