Pārlekt uz galveno saturu

Paziņojums par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projektu

1.

Dokumentu veids

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti.

2.

Dokumentu nosaukumi un izstrādātāji

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekts (turpmāk tekstā - Stratēģija). Izstrādātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, adrese: Amatu iela 4, Rīga, tālrunis 67181025, www.rdpad.lv.
Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projekts (turpmāk tekstā – Attīstības programma). izstrādātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, adrese: Amatu iela 4, Rīga, tālrunis 67181025, www.rdpad.lv.
Stratēģijas un Attīstības programmas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts (turpmāk tekstā – Vides pārskats). Izstrādātājs: SIA „Grupa93”, adrese: Kr. Barona iela 3-4, Rīga, tālrunis 67217043, info@grupa93.lv.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija, teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana

Dokumenti ir izstrādāti Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajai teritorijai.
Reģionālā mērogā dokumenti ietekmēs Rīgas plānošanas reģiona teritoriju, galvenokārt skarot Rīgas aglomerāciju.
Nacionālā mērogā dokumenti ietekmēs tranzītsatiksmes (uz Rīgas brīvostu un lielākajiem uzņēmumiem) un sabiedriskā transporta (Rail Baltica, sasaiste ar lidostu, Centrālā dzelzceļa stacija) jautājumus.

4.

Dokumentu mērķgrupas

Visi ieinteresētie sabiedrības pārstāvji un interešu grupas.

5.

Dokumentu mērķi un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Stratēģijas mērķis ir definēt Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa telpiskās attīstības politiku un sniegt vadlīnijas citiem pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, piemēram, attīstības programmai, Rīgas teritorijas plānojumam u.c.
Attīstības programmas mērķis ir vidēja un īstermiņa Rīgas pilsētas pašvaldības aktivitāšu definēšana balstoties uz Stratēģijā izvirzītajiem ilgtermiņa mērķiem.
Vides pārskata mērķis ir panākt vides aspektu integrēšanu plānošanas procesā, nodrošinot, ka vides un dabas aizsardzības jautājumi tiek atbilstoši ietverti pilsētas attīstības plānošanas dokumentos.
Galvenā problēma: dokumentos iekļauto ieceru realizēšanas iespējas atbilstoši pieejamajiem finanšu resursiem un atbilstoša vides monitoringa un izpētes nodrošināšana.

6.

Dokumentu izstrādes laiks un plānotā virzība

Stratēģija tiek izstrādāta laika posmam līdz 2030. gadam, Attīstības programma – laika posmam no 2014.gada līdz 2020.gadam.
Dokumentus provizoriski plānots apstiprināt 2014.gada sākumā.

7.

Dokumenti

Stratēģija, Attīstības programma (Pašreizējās situācijas raksturojums), Vides pārskats un tā kopsavilkums

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji aicināti līdzdarboties Stratēģijas, Attīstības programmas un Vides pārskata publiskajā apspriešanā, kas norisināsies no 24.10.2013. līdz 05.12.2013.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Atsauksmju un priekšlikumu lapu vai iesniegumus līdz 05.12.2013. var iesniegt visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros un Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, vai sūtot pa pastu Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldei. Atsauksmes un priekšlikumus var iesniegt arī elektroniski Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā „e-pakalpojumi”.
Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālrunis; juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, tālrunis.
Publiskās apspriešanas laikā Rīgas domes sēžu zālē (Rātslaukumā 1) notiks četras tematiskās sanāksmes:

  • Uzņēmējdarbība – 08.11.2013. no plkst.14:00 līdz 16:00;
  • Vide un Vides pārskata projekts – 11.11.2013. no plkst.15:00 līdz 17:00;
  • Pilsētvide – 14.11.2013. no plkst.14:00 līdz 16:00;
  • Sabiedrība – 19.11.2013. no plkst.17:00 līdz 19:00.

Tematiskās sanāksmes interesenti var apmeklēt bez iepriekšējas pieteikšanās.
Visu publiskās apspriešanas laiku Rīgas domē 2.stāva vestibilā (Rātslaukumā 1) būs iespēja apskatīt dokumentus drukātā versijā un iespēja apmeklēt izstādi, kurā katru otrdienu no plkst. 14:00 līdz plkst. 17:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti sniegs konsultācijas.
Interesenti var apmeklēt konsultācijas apmeklētāju pieņemšanas laikā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldē, Amatu ielā 4, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00.
Dokumenti drukātā formātā būs pieejami arī Rīgas izpilddirekcijās, kā arī elektroniskā formātā – interneta vietnē www.rdpad.lv – sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

10.

Cita informācija

 

11.

Atbildīgā amatpersona

Rīgas domes Pilsētas attīstības Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs, pārvaldes vadītāja vietnieks Guntars Ruskuls, tālr.: 67012920,  e-pasts: guntars.ruskuls@riga.lv.

 

Rīgas domes 22.10.2013.lēmums Nr.302

Atsauksmju un priekšlikumu Lapa