Pārlekt uz galveno saturu

Rīdzinieki aicināti sniegt savu viedokli un priekšlikumus par izstrādāto Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments no šī gada 24.oktobra līdz 5.decembrim aicina visus interesentus izteikt savas atsauksmes un priekšlikumus par publiskai apspriešanai nodotiem attīstības plānošanas dokumentiem: Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projektu un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projektu, kā arī par abu minēto dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

Iedzīvotāji var personīgi piedalīties minēto dokumentu publiskajā apspriešanā, iesaistoties tematiskajās sanāksmēs, apmeklējot izstādi par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes norisi un galvenajiem attīstības virzieniem un konceptiem, iepazīties ar publiskās apspriešanas materiāliem Rīgas izpilddirekcijās vai elektroniskā formātā interneta vietnē www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes un priekšlikumus līdz 05.12.2013. varēs iesniegt visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros un Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apaklpošanas centrā, vai sūtot pa pastu adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. No 24.10.2013. atsauksmju un priekšlikumu lapu var iesniegt arī elektroniski Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā „e-pakalpojumi” Stratēģijas un Attīstības programmas projekta publiskā apspriešana.

Tematiskās sanāksmes Rīgas domes sēžu zālē (Rātslaukumā 1):

  • Uzņēmējdarbība – 08.11.2013. no plkst.14.00 līdz 16.00;
  • Vide un Vides pārskata projekts – 11.11.2013. no plkst.15.00 līdz 17.00;
  • Pilsētvide – 14.11.2013. no plkst.14.00 līdz 16.00;
  • Sabiedrība – 19.11.2013. no plkst.17.00 līdz 19.00.

Ar detalizētu publiskās apspriešanas norisi var iepazīties interneta vietnē www.rdpad.lv – sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti, kuru izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. Šajos dokumentos ir attēloti pilsētas stratēģiskie uzstādījumi un vidēja termiņa risinājumi to sasniegšanai. Minētos plānošanas dokumentus izstrādāja un nepieciešamās izpētes veica Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un vēl virkne citu Rīgas domes struktūrvienību un pašvaldības institūciju, sadarbībā ar zinātniekiem, nozares ekspertiem.

Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā cieši līdzdarbojās arī sabiedrības pārstāvji, kuri piedalījās un izteica savu viedokli gan tematiskajās sanāksmēs, gan iedzīvotāju aptaujā, iesaistoties starpinstitūciju darba grupās un konsultatīvajās padomēs. Tematiskās sanāksmes pulcēja iesaistīto mērķgrupu pārstāvjus: ministrijas, valsts iestādes, pašvaldību iestādes, nozaru asociācijas, nevalstiskās organizācijas, zinātniekus, kā arī sabiedrībā aktīvus uzņēmējus un viedokļu paudējus, tādējādi apvienojot iesaistīto pušu viedokļus. Tikpat plaši un dažādās auditorijās tika prezentētas izstrādātās stratēģijas projekta versijas, kurās sevi aktīvi pieteica sabiedrības pārstāvji.