Pārlekt uz galveno saturu

Tematiska sanāksme „Uzņēmējdarbība”

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina ikvienu interesentu apmeklēt publiskās apspriešanas pirmo tematisko sanāksmi „Uzņēmējdarbība”, kas notiks rītdien, 8.11.2013., no plkst.14.00 līdz 16.00, Rīgas domes sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Šis ir viens no sabiedrības līdzdalības plānotajiem pasākumiem, kura laikā tiks prezentēti Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projekta stratēģiskie izaicinājumi un rīcības virzieni. Pēc prezentācijas sekos diskusija par stratēģiskajos dokumentos iekļautajiem jautājumiem, kas skar pašvaldības atbalstu uzņēmējiem, uzņēmēju iespējām piedalīties Rīgas attīstībā un iespējām veidot sadarbības formas starp privāto un publisko sektoru.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments atgādina, ka līdz šā gada 5. decembrim ikvienam interesentam ir iespēja līdzdarboties šādu publiskai apspriešanai nodotu attīstības plānošanas dokumentu izstrādē: Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekts un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projekts, kā arī par abu minēto dokumentu Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina apmeklēt šādas tematiskās sanāksmes Rīgas domes sēžu zālē (Rātslaukumā 1):

„Uzņēmējdarbība” – 08.11.2013. no plkst.14.00 līdz 16.00;
„Vide un Vides pārskata projekts” – 11.11.2013. no plkst.15.00 līdz 17.00;
„Pilsētvide” – 14.11.2013. no plkst.14.00 līdz 16.00;
„Sabiedrība” – 19.11.2013. no plkst.17.00 līdz 19.00.

Savus priekšlikumus var izteikt ne tikai piedaloties tematiskajās sanāksmēs, bet arī apmeklējot izstādi par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes norisi un galvenajiem attīstības virzieniem un konceptiem Rīgas domē, kā arī, iepazīstoties ar publiskās apspriešanas materiāliem Rīgas izpilddirekcijās vai elektroniskā formātā interneta vietnē www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” un iesniedzot savas atsauksmes un priekšlikumus jebkurā no Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centriem, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apaklpošanas centrā, vai sūtot pa pastu, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Atsauksmju un priekšlikumu lapu var iesniegt arī elektroniski Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā „e-pakalpojumi” - „Stratēģijas un Attīstības programmas projekta publiskā apspriešana”.

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti, kuru izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. Šajos dokumentos ir attēloti pilsētas stratēģiskie uzstādījumi un vidēja termiņa risinājumi to sasniegšanai.