Pārlekt uz galveno saturu

Notikumi

Apstiprināts aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2017.-2019.gadam

Rīgas dome 2017.gada 4.jūlijā ar lēmumu Nr.8 apstiprināja aktualizēto Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma) Rīcības plānu un Investīciju plānu 2017.–2019.gadam. Attīstības programmas rīcības un investīciju plāni tiek aktualizēti ikgadēji atbilstoši Rīgas pašvaldības iestāžu iesniegtajai informācijai.

Rīcības plānā ietverta informācija par plānotajām darbībām un pasākumiem, kurus veiks pašvaldība atbilstoši Attīstības programmā definētajiem deviņpadsmit rīcības virzieniem.

Apstiprināts aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2016.-2018.gadam

Rīgas dome 2016.gada 27.septembrī ar lēmumu Nr.4284 apstiprināja aktualizēto Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma) Rīcības plānu un Investīciju plānu 2016.-2018.gadam. Attīstības programmas rīcības un investīciju plāni tiek aktualizēti ikgadēji atbilstoši Rīgas pašvaldības iestāžu iesniegtajai informācijai. 

Rīcības plānā ietverta informācija par plānotajām darbībām un pasākumiem, kurus veiks pašvaldība atbilstoši Attīstības programmā definētajiem deviņpadsmit rīcības virzieniem.

2016.gada 20.decembrī, Rīgas dome (RD) ir apstiprinājusi ikgadējo pārskatu par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (Stratēģija) un Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam (Programma) ieviešanu.

Rīgas dome 2016.gada 20.decembrī ar lēmumu Nr.4643 apstiprināja 2015.gada pārskatu par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanu.

Šis ir otrais pārskats pēc jauno Rīgas attīstības plānošanas dokumentu  –  Stratēģijas un Programmas apstiprināšanas (Stratēģija un Programma tika apstiprinātas 2014.gada pavasarī), savukārt kopumā devītais Stratēģijas uzraudzības sistēmas (SUS) ietvaros sagatavotais pārskats, kas palīdz Rīgas domei mērķtiecīgi pārraudzīt galvaspilsētā veicamās aktivitātes.

Iedzīvotāji Rīgā visvairāk novērtē vides daudzumu un tās kvalitāti, skolu pieejamību, kultūras un sporta iespējas, kā arī veloceliņu kvalitāti pilsētā

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar Pretendentu apvienību, ko veido SIA „Aptauju centrs” un SIA „Excolo Latvia” šā gada maijā un jūnijā jau septīto reizi veica aptauju par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem, aptaujājot 2043 Rīgas iedzīvotājus viņu dzīves vietā.

Aptauja tiek veikta plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības ietvaros, lai novērtētu 38 rādītājus, kas iekļauti Rīgas attīstības programmā pret sagaidāmo vērtību, kas būtu jāsasniedz 2020.gadā.

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programma 2014.– 2020.gadam

Paziņojums par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu

Rīgas dome paziņo, ka saskaņā Rīgas domes 2014. gada 27.maija lēmumu Nr.1173 (prot. Nr.30, 15.§) „Par Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam un Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programma 2014.–2020.gadam (turpmāk – Plānošanas dokumenti).

Sabiedriskās apspriešanas tematiskā sanāksme par sabiedrību

Rīgas Rātsnama sēžu zālē 2013.gada 19.novembrī notika sabiedriskās apspriešanas tematiskā sanāksme par sabiedrību Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Rīgas attīstības programmā. Šis bija viens no sabiedrības līdzdalības plānotajiem pasākumiem, kura laikā tika prezentēti Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas no 2014. līdz 2020.gadam projekta stratēģiskie izaicinājumi un rīcības virzieni.

Prezentācija

Sabiedriskās apspriešanas tematiskā sanāksme pilsētvides jomā

Šī gada 14.novembrī notika Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam projekta un Rīgas attīstības programmas 2014. - 2020.gadam projekta Publiskās apspriešanas ietvaros rīkotā 3.tematiskā sanāksme par pilsētvides jautājumiem - transports, mājoklis, degradētās teritorijas, peldvietas, kultūra u.c.

Prezentācija